Novosti i obavijesti

12.05.2016.

ZASTARA U PLAĆANJU POREZA

Zastara prava iz porezno-dužničkog odnosa zastarijeva za 3 godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara uglavnom počinje nakon isteka godine u kojoj je je nastala porezna obaveza.

Zastara ne može nastupiti ako porezno tijelo nije znalo niti je moglo znati za postojanje obaveze poreznog obveznika koji je bio dužan prijaviti nastanak porezne obveze. U opisanom slučaju, porezna obveza počinje teći od trenutka kada je porezno tijelo saznalo za obvezu poreznog obveznika. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze počinje teći istekom godine u kojoj je porezno tijelo saznalo za tu obvezu, odn. u kojoj je trebalo utvrditi porez.