Novosti i obavijesti

30.10.2013.

MOGUĆNOST PLAĆANJA PREDUJMA POREZA NA DOHODAK OD INOZEMNIH MIROVINA PREMA RJEŠENJE POREZNE UPRAVE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA-SREDlŠNJI URED
KLASA: 410-20/13-01/33
URBROJ: 513-07-21-01/13-2
Zagreb, 25. rujna 2013.

HORTUS HELVETIA - UDRUGA POVRATNIKA, IZ SVICARSKE
n/p g. MATO Ivoš
Palinovec 120, 40320 D. Kraljevec

Predmet: Mogućnost plaćanja predujma poreza na dohodak od inozemnih mirovina prema rješenju Porezne uprave
- obavijest, dostavlja se

Shodno Vašem prijedlogu iz ožujka ove godine, izvješćujemo vas da je izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak od 5. srpnja 2013. omogućeno umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva da predujam poreza na dohodak po toj osnovi plaćaju prema rješenju Porezne uprave.

Naime, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama broj 79/13, stupio je na snagu 5. srpnja 2013. Ovim izmjenama i dopunama o Pravilnika dopunjen je članak 61. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13) te je omogućeno umirovljenicima koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva od jednog ili više isplatitelja da plaćaju predujam poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave na vlastiti zahtjev. Pisani zahtjev porezni obveznik obvezan je podnijeti -nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu u roku od osam (8) dana od dana početka ostvarivanja primitaka ili do kraja tekuće godine za iduću godinu, a najkasnije petnaest (15) dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Iznimno, u opravdanim slučajevima zahtjev se moie podnijeti i tijekom poreznog razdobija. Uz pisani zahtjev porezni obveznici su obvezni priložiti vjerodostojne isprave temeljem kojih će se utvrditi porezna obveza: - rješenje o mirovini ili druga potvrda kojom se dokazuje pravo na isplatu mirovine i iznos mirovine, - bankovni izvadak za račun na koji se mirovina isplaćuje i to za posljednja tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno za mjesec isplate ako se zahtjev podnosi u roku od osam dana od početka ostvarivanja primitka - idrugo.

Nakon podnošenja pisanog zahtjeva na "Obrascu M", koji je sastavni dio Pravilnika, Porezna uprava će utvrditi mjesečni predujam poreza na dohodak prema iskazanom mjesečnom primitku (mirovini) sukladno vjerodostojnim ispravama koje su umirovljenici dužni priložiti uz Obrazac M, te su obvezni obračunani predujam poreza uplatiti do kraja mjeseca za tekući mjesec, a prema uplatnicama koje će dobivati na kućnu adresu. lznimno, ako je utvrdeni mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do 100,00 kuna, predujam poreza na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja u iznosu koji je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrdena i utvrdenog mjesečnog predujma poreza na dohodak i prireza. Navedeno rješenje vrijedit će do donošenja novog rješenja. Umirovljenici su stoga obvezni nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti svaku promjenu podataka koja utjeće na oporezivanje (promjenu iznosa isplaćene mirovine, osim ako to nije posljedica promjene tečaja, promjenu prebivališta poreznog obveznika i sl.), te će Porezna uprava sukladno tome donijeti novo rješenje.

Ako se navedene mirovine ostvaruju u stranoj valuti (izravno ili neizravno), Porezna uprava će ih kod izračuna predujma preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan izdavanja rješenja. Ako se po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) utvrdi da je u tom poreznom razdoblju prosječni srednji tečaj Hrvatske narodne banke bio veći ili manji od 2% u odnosu na onaj po kojem je obračunat predujam poreza na dohodak po poreznom rješenju, Porezna uprava će do kraja siječnja donijeti novo rješenje o utvrdenim mjesečnim predujmovima i razliku poreza za povrat ili za uplatu za prethodno porezno razdoblje. Razliku poreza za uplatu porezni obveznik obvezan je platiti u roku petnaest (15) dana od dana dostave rješenja.

Slijedom navedenog, umirovljenici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva i odluće predujam poreza na dohodak plačati po rješenju Porezne uprave, neće više biti obvezni podnositi izvješče po svakoj isplačenoj mirovini niti obračunavati svaki mjesec novi predujam, a nisu obvezni ni podnijeti godišnju poreznu prijavu po toj osnovi, osim ako uz tu mirovinu ne ostvaruju još i mirovinu u tuzemstvu ili su to obvezni po nekoj drugoj osnovi sukladno članku 39. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12).

Prema članku 34. stavku 3. tog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava utvrdit će predujmove poreza na dohodak od prvog slijedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za plaćanje poreza na dohodak po osnovi mirovine po rješenju Porezne uprave. To znaći da umirovljenici mogu podnositi prve zahtjeve već u srpnju 2013., te će se rješenjem zaduživati predujmovi poreza na dohodak za kolovoz pa nadalje. Takoder je važno istaknuti da se Obrazac M podnosi samo za inozemne mirovine koje Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ima pravo oporezivati. Takoder, ako umirovljenik ostvaruje ukupnu mirovinu od jednog ili više isplatitelja u iznosu do 3.400,00 kuna mjesečno, odnosno do iznosa osobnog odbitka, nije u obvezi podnošenja propisanog izvješča (za 2013. ID obrazac, a od 01.01.2014. JOPPD obrazac), a niti mu se izdaje rješenje ako je podnio Obrazac M (iako to nije obvezan učiniti jer mu se oslobođenje priznaje kod samog upisa u RPO) pod uvjetom da se kod te fizičke osobe nalazi porezna kartica ili preslika porezne kartice temeljem koje ima pravo na osobni odbitak i da je prijavi u registar poreznih obveznika priložio vjerodostojne isprave.

Nadalje, novim izmjenama propisuje se i da će pri podnošenju porezne prijave porezni obveznici primitke od nesamostalnog rada ostvarene izravno u stranoj valuti iskazati sukladno članku 8. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak, a u protivnom prema tečaju koji je pri konverziji primijenila banka putem koje je izvršena isplata primitka.

POMOĆNICA MINISTRA
RAVNATELJICA

Nada Čavlović Smiljanec
www.porezna-uprava.hr

Prilog